ساک دستی پارچه سوزنی بافتینه

ساک دستی کاغذی – گرافت ۱۳۵ گرم