تاریخ بروز رسانی

۱۳۹۷/۱۱/۱۸

قیمت چاپ و رایت CD و DVD چاپ سینا

از ۲۰۰۰ عدد و بیشتراز ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ عدداز ۱۰۰ تا ۵۰۰ عدداز ۵۰ تا ۱۰۰ عددزمان تحویل
چاپ + رایت + CD گرید Aیک روز کاری
چاپ + رایت + DVD بینگو تایوانیک روز کاری
چاپ + رایت + DVD ایرانی گرید A پلاسیک روز کاری
توجه

در صورتی که سفارش شما رایت نداشته باشد، هزینه آن از لیست قیمت کسر خواهد شد.

  • چاپ دیجیتال مستقیم روی سی دی و یا دی وی دی با پرینتر مخصوص روی CD و یا DVD پرینتیبل انجام می شود.
  • همچنین رایت اطلاعات بر روی آنها به روش داپلیکیشن و با سرعت مناسب رایت می شود.